La “guinyaeta”

1
1 year faAbierto

Té lloc en la nit del divendres de Dolors, on tradicionalment es diu que els fadrins i fadrines es “guinyaven” l’ull per trobar pasqüer o pasqüera.