• 1
    La "guinyaeta"
    1 any faAbierto
    Té lloc en la nit del divendres de Dolors, on tradicionalment es diu que els fadrins i fadrines es "guinyaven" l'ull per trobar pasqüer o pasqüera.